นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

 • สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนด สามารถสอบจบได้ ถ้าผ่านรายวิชามีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 90% ของหน่วยกิตทั้งหมด
 • สอบผ่านภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ
  • ระดับปริญญาโท TOEFL 500 หรือเทียบเท่า
  • ระดับปริญญาเอก TOEFL 550 หรือเทียบเท่า
 • ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและ/หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการ
  • ระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 proceeding และต้องนำเสนอปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ระดับปริญญาเอก ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี impact factor อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และไม่อยู่ในวารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ - Beall’s list of predatory publishers & journals จำนวน 2 เรื่อง หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวน 1 เรื่อง และมี proceeding และต้องนำเสนอปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง

 

KMUTT's official Annoucement

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved