หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตร ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปี 2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งประกอบด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับดีเด่น ด้วยหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในพื้นที่ทุรกันดาร" Thesis Award TL 2560
นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ร่วมกับ นายวิษณุ จูธารี, นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์, นายเศรษฐพล สันตติวงศ์ไชย และ นางสาวพิชญ์ศุภา ดีเลิศเจริญ โดยมี ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  NRCT New Innovator 2017 Certificate
ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ ร่วมกับนักศึกษาทีม BotTherapist ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน HealthTech4Good Pitching ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 HealthTech4Good 2560
ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Microsoft Imagine Cup Thailand 2017 และเป็นตัวแทนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมประกวดในงาน Imagine Cup World Finals 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยผลงาน WELSE: Point-of-Care Device and IoT Platform for NCDs management ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจเลือดพกพาและส่งข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม IoT ImagineCup 1 2560
นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ร่วมกับ นายวิษณุ จูธารี, นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ และ นายก้องเกียรติ รสหอมภิวัฒน์ โดยมี ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงาน ITCi Award หัวข้อ“นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center, ITC) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG ITCiAward 2560
ทีม WELSE โดยมี ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงดิจิทัลฯได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ (Prime Minister’s Digital Award) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 PM award 2560
ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทีม Maniac จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งแอพพลิเคชั่นเข้าประกวดในงาน Mobile Enterprise d-Government Awards (MEGA) 2017 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 MEGA2017

 

 

 

กิจกรรม

BIO100 Biological Science in Modern Technology

วิชานี้เป็นวิชาแนะนำหลักการพื้นฐานเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ในช่วงแรกของวิชาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพในแต่ละสาขา ในช่วงที่สองของวิชาเป็นการฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย วิชานี้มีการจัดกลุ่มทำโครงงานตามหลัก problem-based learning (PBL) (ซึ่งโครงงานจะนำเสนอในคาบสุดท้ายของวิชาเรียน)เกณฑ์การแบ่งคะแนนและประเมินผล: การเข้าห้องเรียน 10 % งานกลุ่มประจำสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 20 % โปรเจค และการนำเสนอผลงาน 30 % สอบปลายภาค 40 %

BIO100 1
BIO100 2

 


BIE Camp

ในทุกๆปี หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้มีการจัดค่าย BIE Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจความในศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ ภาพชีวภาพ วิศวกรรมระดับนาโน วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน มจธ. และยังมีเกมและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร

BIE Camp 1
BIE Camp 2
BIE Camp 3
gr 1
gr 2
gr 3

KMUTT Spotlight

ไม่พบฟีด

KMUTT Event

ไม่พบฟีด

KMUTT Campus

ไม่พบฟีด
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved