หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก1 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างต่ำ (GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบการคิดคะแนนเต็ม 4.00 กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลเป็นแบบอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร) ในสาขาดังกล่าวข้างต้น หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปีในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวเวช หรือทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านการแพทย์ หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณา แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
  • สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก2 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี (GPA ไม่ต่ำกว่า 2.8 จากระบบการคิดคะแนนเต็ม 4.00 กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลเป็นแบบอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร) ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณา แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
  • พร้อมทั้งมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบการคิดคะแนนเต็ม 4.00 กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่ใช้ระบบการวัดผลเป็นแบบอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร) ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพ หรือวิศวกรรมชีวเวช มาอย่างน้อย 1 ปี หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณา แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
  • พร้อมทั้งมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

การสมัคร

นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  • พิมพ์ใบสมัครออกมา และส่งได้ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งได้ด้วยตัวเอง ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • สามารถสมัครได้โดยผ่านทางเว็ปไซต์ของทางมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คัดเลือกโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และประวัติการทำงาน

 

การประกาศผล

หลักสูตรฯ จะแจ้งผลของคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์และอีเมล์

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน คิดเหมาจ่ายในอัตรา 38,000 บาทต่อภาคการศึกษา

 

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved