1. ทุนเพชรพระจอมเกล้าเรียนดี 

 • มี 2 ทุนการศึกษาต่อปีการศึกษา โดยแบ่งให้นักศึกษาในระดับปริญญาโท 1 ทุนการศึกษา และระดับปริญญาเอก 1 ทุนการศึกษา
 • 50,000 บาทต่อปี ไม่เกิน 2 ปี
 • ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
 • นักศึกษาต้องได้เกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี

2. ทุนเพชรพระจอมเกล้า (“ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย”) 

 • 50,000 บาทต่อปี ไม่เกิน 2 ปี
 • ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
 • ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในวารสารระดับนานาชาติก่อนจบการศึกษา

3. ทุนผู้ช่วยวิจัย 

 • ผู้ช่วยวิจัยจะได้เงินเดือนอยู่ประมาณระหว่าง 3,000 – 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานวิจัย
 • ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
 • อาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพจะพิจารณาการให้ทุนเป็นรายบุคคล

4. ทุนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ 

 • ทุนการศึกษาแบบเต็ม 
  • 38,000 บาทต่อเทอม เป็นเวลา 2 ปี
  • ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
  • นักศึกษาต้องมี GPA ในระดับการศึกษาปริญญาตรีมากกว่า 3.50 ขึ้นไป
 • ทุนการศึกษาแบบครึ่ง 
  • 19,000 บาทต่อเทอม เป็นเวลา 2 ปี
  • ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
  • นักศึกษาต้องมี GPA ในระดับการศึกษาปริญญาตรีอยู่ระหว่าง 3.50-3.25
 • ทุนการศึกษาแบบบางส่วน 
  • 9,500 บาทต่อเทอม เป็นเวลา 2 ปี
  • ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
  • นักศึกษาต้องมี GPA ในระดับการศึกษาปริญญาตรีอยู่ระหว่าง 3.25-3.00
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved