หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เน้นการเรียนการสอนและงานวิจัยที่นำความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยาและระบบของสิ่งมีชีวิต การเรียนการสอนของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาตามความเชี่ยวชาญของหลักสูตร โดยแต่ละกลุ่มวิชาจัดให้มีการเรียนการสอนที่ผสมผสานการบรรยาย การปฏิบัติ การดูงาน และการทำโครงงานวิจัย

นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มจธ. ได้จัดทำหลักสูตร Dual Degree กับ Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ

ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขาผสมผสานเข้าด้วยกันมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มจธ. จึงวางแผนจัดตั้งหลักสูตร Engineering Science ในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ดี และมีทักษะในการผสมผสานความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง โดยมีสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งในหลักสูตร Engineering Science นี้

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved