ผศ. ดร.ลักษ์วิสา มั่นคง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

email-slakvisa@mail.com

tel02-470-8000

น.ส.สุนิษา สุวรรณโชค

งานบริหารและพัฒนา

email-ssunisa@mail.com

tel02-470 8000

นางวิมลรัตน์ เลิศคุณวงส์

งานบริหารและพัฒนา

email-sWimonrat@mail.com

tel02-470 8000

น.ส.มาลิกา  ทรัพย์มั้นคง

งานเลขานุการ

email-smalika@mail.com

tel02-470 8000

น.ส.นัทธ์ พงศ์พินิจ

งานเอกสารและการพิมพ์

email-sNat@mail.com

tel0 2470 8000

นายสุทธิพงษ์ แก้วมาลานาย

งานเอกสารและการพิมพ์

email-ssuthipong@mail.com

tel0 2470 8000