ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตร / วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)/ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)/วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)
หมายเหตุ: ชื่อปริญญาให้ใช้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาได้รับ และ/หรือ เนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนทำวิทยานิพนธ์เน้นหนักในสาขาทางใด

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมชีวภาพ)

กลุ่มงานวิจัย

โดยหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตใน 4 สาขาคือ

  1. ภาพชีวภาพ (Bioimaging)
  2. กลศาสตร์ชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Biomechanics, Biomaterials and Tissue Engineering)
  3. ชีววิทยาระบบและชีววิทยาสังเคราะห์ (Systems and Synthetic Biology)
  4. วิศวกรรมชีวภาพระดับไมโครและนาโน (Micro- and Nanobioengineering)
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved