กลุ่มงานวิจัย
งานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มจธ. สามารถแบ่งตามความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของบุคลากรในหลักสูตรเป็น 2 ด้าน คือ
(1) Biomaterials and Biomechanics  
(2) Computational Bioengineering
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved