หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เน้นการเรียนการสอนและ งานวิจัยที่นำความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยาและระบบของสิ่งมีชีวิต อาจารย์และนักวิจัยในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรงานวิจัยที่มีนวัตกรรม ในปัจจุบันคณาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์จากภาควิชา ต่างๆเช่นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมระบบและควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มาร่วมทำงานวิจัยด้วยกัน อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและ เข้าร่วมการ ประชุมนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทางหลักสูตรมีพันธมิตรทางด้านวิจัยในอาทิเช่น เครือข่าย ชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลศิริาช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศเช่น Osaka University, Kanazawa University, Kyushu University, Taipei Medical University, บริษัท Shibuya Kogyo ฯลฯ ซึ่งความร่วมมือมีทั้งในรูปแบบของงานวิจัยร่วม และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะยาวและระยะสั้น

งานวิจัยของหลักสูตรฯนั้นมุ่งเป้าทางด้าน Biomaterials and Biomechanics และ Computational Bioengineering ซึ่งภายใต้สองกลุ่มวิจัยทั้งสองนี้ ยังมีงานวิจัยย่อยๆอีกมากมายเช่นงานวิจัยทางด้าน Biomaterials, Biomechanics, Cell and Tissue Engineering, Drug Delivery, Bioimaging, Synthetic Biology และ Diagnostic systems

หลักสูตรฯ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรวิจัยที่สามารถผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตเข้าด้วยกัน ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ  หลักสูตรฯ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง และตรงตามความต้องการอย่างเร่งด่วนของประเทศและระดับสากล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

 

about-01
about-02

Hall of Fame

hallofframe 01
รางวัลทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปี 2014 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
hallofframe 04
รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรม“ทรู อินโนเวชั่นอวอร์ดส์ ปี 2012”
hallofframe 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด “I, MedBot 2014” Bring Life, Brighten the World
hallofframe 05
รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรม “ทรู อินโนเวชั่นอวอร์ดส์ ปี 2011”
hallofframe 03
รางวัลชนะเลิศจากโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี โดยกลุ่มบริษัทสามารถ ปี 2013
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved