รายวิชา Bio100 (Biological Science in Modern Technology) วิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

Bio100 วิชาเลือกอิสระ 3 หน่วยกิต สามารถลงเรียนได้ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์) ได้เปิดรับสมัครกับผู้ที่สนใจ

ทางรายวิชาได้มีการปรับปรุงวิชาแบบโฉมใหม่ เนื้อหาเข้มข้นมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น เนื้อหาเหมาะกับผู้เรียน ที่สำคัญ!!เรียนง่ายและสนุกอีกด้วย

พร้อมทั้งเชิญเหล่าวิทยากรหลากหลายสาขาทั้งในและนอกมหาลัยที่จะมาให้ความรู้ทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ได้กับการเรียน

เรียนอะไรบ้าง

  • ความสำคัญและหลักการทางชีววิทยาพื้นฐาน
  • วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัย
  • การประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์ของทุกคน

มาร่วมฟังปฐมนิเทศได้ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง CB2201

 

 

กิจกรรม

BIO100 Biological Science in Modern Technology

วิชานี้เป็นวิชาแนะนำหลักการพื้นฐานเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ในช่วงแรกของวิชาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพในแต่ละสาขา ในช่วงที่สองของวิชาเป็นการฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย วิชานี้มีการจัดกลุ่มทำโครงงานตามหลัก problem-based learning (PBL) (ซึ่งโครงงานจะนำเสนอในคาบสุดท้ายของวิชาเรียน)เกณฑ์การแบ่งคะแนนและประเมินผล: การเข้าห้องเรียน 10 % งานกลุ่มประจำสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 20 % โปรเจค และการนำเสนอผลงาน 30 % สอบปลายภาค 40 %

BIO100 1
BIO100 2

 


BIE Camp

ในทุกๆปี หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้มีการจัดค่าย BIE Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจความในศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ ภาพชีวภาพ วิศวกรรมระดับนาโน วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน มจธ. และยังมีเกมและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร

BIE Camp 1
BIE Camp 2
BIE Camp 3
gr 1
gr 2
gr 3

KMUTT Spotlight

ไม่พบฟีด

KMUTT Event

ไม่พบฟีด

KMUTT Campus

ไม่พบฟีด
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved