เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ จัดค่ายเสริมประสบการณ์วิศวกรรมชีวภาพ BIE-Camp รุ่นที่ 9 คราวนี้มีนักศึกษาสนใจหลายสาขาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพพร้อมความสนุกสนาน จากกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นในค่าย  หลักสูตรฯ ขอขอบคุณนักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่เป็นกำลังสำคัญให้ค่ายครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีค่ะ ประสบการณ์ในการจัดค่ายครั้งนี้ ก็นับเป็นการช่วยให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้สร้างเสริมทักษะในการจัดการและการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ด้วยค่ะ

 

BIE Camp 9 1
BIE Camp 9 2 BIE Camp 9 3 BIE Camp 9 4

 

กิจกรรม

BIO100 Biological Science in Modern Technology

วิชานี้เป็นวิชาแนะนำหลักการพื้นฐานเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ในช่วงแรกของวิชาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพในแต่ละสาขา ในช่วงที่สองของวิชาเป็นการฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย วิชานี้มีการจัดกลุ่มทำโครงงานตามหลัก problem-based learning (PBL) (ซึ่งโครงงานจะนำเสนอในคาบสุดท้ายของวิชาเรียน)เกณฑ์การแบ่งคะแนนและประเมินผล: การเข้าห้องเรียน 10 % งานกลุ่มประจำสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 20 % โปรเจค และการนำเสนอผลงาน 30 % สอบปลายภาค 40 %

BIO100 1
BIO100 2

 


BIE Camp

ในทุกๆปี หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้มีการจัดค่าย BIE Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจความในศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ ภาพชีวภาพ วิศวกรรมระดับนาโน วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน มจธ. และยังมีเกมและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร

BIE Camp 1
BIE Camp 2
BIE Camp 3
gr 1
gr 2
gr 3

KMUTT Spotlight

ไม่พบฟีด

KMUTT Event

ไม่พบฟีด

KMUTT Campus

ไม่พบฟีด
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved