เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรม The Westin Grande สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในครั้งนี้มีบุคลากรของหลักสูตรฯ ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน คือ

 • ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ  จากรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีระบบของไหจุลภาคสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในพื้นที่ทุรกันดาร" ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์  จากรางวัลดังนี้
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้สำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลชนะเลิศ ในงาน HealthTech4Good Pitching จากผลงานเรื่อง "หุ่นยนต์ BLISS" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • รางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง "Treatments of Children with Autism Spectrum Disorders using a Spherical Robot with Facial Expressions" ในงานประชุมวิชาการ The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications ประเทศเกาหลีใต้
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน ITCi Award หัวข้อ“นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่สำหรับอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ" จัดโดย ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Mobile Enterprise d-Government Awards (MEGA) 2017 จากผลงานเรื่อง "Walk2Cash" จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Honor2560 2Honor2560 3

 

 

กิจกรรม

BIO100 Biological Science in Modern Technology

วิชานี้เป็นวิชาแนะนำหลักการพื้นฐานเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ในช่วงแรกของวิชาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพในแต่ละสาขา ในช่วงที่สองของวิชาเป็นการฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย วิชานี้มีการจัดกลุ่มทำโครงงานตามหลัก problem-based learning (PBL) (ซึ่งโครงงานจะนำเสนอในคาบสุดท้ายของวิชาเรียน)เกณฑ์การแบ่งคะแนนและประเมินผล: การเข้าห้องเรียน 10 % งานกลุ่มประจำสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 20 % โปรเจค และการนำเสนอผลงาน 30 % สอบปลายภาค 40 %

BIO100 1
BIO100 2

 


BIE Camp

ในทุกๆปี หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้มีการจัดค่าย BIE Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจความในศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ ภาพชีวภาพ วิศวกรรมระดับนาโน วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน มจธ. และยังมีเกมและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร

BIE Camp 1
BIE Camp 2
BIE Camp 3
gr 1
gr 2
gr 3

KMUTT Spotlight

ไม่พบฟีด

KMUTT Event

ไม่พบฟีด

KMUTT Campus

ไม่พบฟีด
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved