หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี, สุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล, วิษณุ จูธารี, ทิชากร บุญศรี และ ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม บทความวิชาการในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เรื่อง “การศึกษานำร่องการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

งานวิจัยนี้เริ่มจากแนวคิดที่ว่า การเล่านิทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหานิทานยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมอีกด้วย กิจกรรมการเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ซึ่งมีความบกพร่องด้านภาษาและสังคม อย่างไรก็ตาม การเล่านิทานไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเมื่อเล่านิทานให้กับเด็กออทิสติก คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยในการเล่านิทาน และใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก คณะผู้วิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์ BLISS และนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษานำร่องสำหรับการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและสังคมเด็กออทิสติก โดยมุ่งหวังที่จะนำผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และความคิดเห็นของผู้ใช้งาน มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหุ่นยนต์และนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

NCPD2018 1 NCPD2018 2

 

กิจกรรม

BIO100 Biological Science in Modern Technology

วิชานี้เป็นวิชาแนะนำหลักการพื้นฐานเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ในช่วงแรกของวิชาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพในแต่ละสาขา ในช่วงที่สองของวิชาเป็นการฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย วิชานี้มีการจัดกลุ่มทำโครงงานตามหลัก problem-based learning (PBL) (ซึ่งโครงงานจะนำเสนอในคาบสุดท้ายของวิชาเรียน)เกณฑ์การแบ่งคะแนนและประเมินผล: การเข้าห้องเรียน 10 % งานกลุ่มประจำสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 20 % โปรเจค และการนำเสนอผลงาน 30 % สอบปลายภาค 40 %

BIO100 1
BIO100 2

 


BIE Camp

ในทุกๆปี หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้มีการจัดค่าย BIE Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจความในศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ ภาพชีวภาพ วิศวกรรมระดับนาโน วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน มจธ. และยังมีเกมและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร

BIE Camp 1
BIE Camp 2
BIE Camp 3
gr 1
gr 2
gr 3

KMUTT Spotlight

ไม่พบฟีด

KMUTT Event

ไม่พบฟีด

KMUTT Campus

ไม่พบฟีด
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved