ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา

  1. นายวิษณุ จูธารี  นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  2. นายฉัตริยะ จริยวจี  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. นายชยพล ไชยนันทน์  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้ออกแบบและพัฒนา หุ่นยนต์ "BLISS" เพื่อนช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก  เป็นแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับผู้สอน ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านหน้าตาที่เป็นมิตรเอื้อให้เด็กเรียนรู้  เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้เนื้อหาความรู้และการควบคุมตนเองในสังคมอย่างสนุกสนานผ่านเกมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม  ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องที่บ้านได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดเด็กออทิสติกติดตามพัฒนาการ วิเคราะห์และให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมผ่าน Cloud ได้  ทีม BotTherapist ได้นำผลงานเข้าร่วมแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2018 และได้รับรางวัลพิเศษ Education on the Cloud จาก UNICEF เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 หลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับทีม BotTherapist ด้วยค่ะ

 

ImagineCup2018 1

 

กิจกรรม

BIO100 Biological Science in Modern Technology

วิชานี้เป็นวิชาแนะนำหลักการพื้นฐานเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ในช่วงแรกของวิชาเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพในแต่ละสาขา ในช่วงที่สองของวิชาเป็นการฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย วิชานี้มีการจัดกลุ่มทำโครงงานตามหลัก problem-based learning (PBL) (ซึ่งโครงงานจะนำเสนอในคาบสุดท้ายของวิชาเรียน)เกณฑ์การแบ่งคะแนนและประเมินผล: การเข้าห้องเรียน 10 % งานกลุ่มประจำสัปดาห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 20 % โปรเจค และการนำเสนอผลงาน 30 % สอบปลายภาค 40 %

BIO100 1
BIO100 2

 


BIE Camp

ในทุกๆปี หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้มีการจัดค่าย BIE Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจความในศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ ภาพชีวภาพ วิศวกรรมระดับนาโน วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน มจธ. และยังมีเกมและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร

BIE Camp 1
BIE Camp 2
BIE Camp 3
gr 1
gr 2
gr 3

KMUTT Spotlight

ไม่พบฟีด

KMUTT Event

ไม่พบฟีด

KMUTT Campus

ไม่พบฟีด
Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved